استیکر مشهدی

https://telegram.me/addstickers/Mashhad_me

استیکرهای ترکی

https://telegram.me/addstickers/komshu

https://telegram.me/addstickers/QonQizi

https://telegram.me/addstickers/QonRmzn

https://telegram.me/addstickers/Qonshu

https://telegram.me/addstickers/Qonshu2

استیکر فارسی

https://telegram.me/addstickers/Qonfars

استیکر کردی

https://telegram.me/addstickers/Qonkurd

استیکر اراکی (جدید)

https://telegram.me/addstickers/Arakiii

https://telegram.me/addstickers/Madhoma01arak

استیکر سریال پایتخت

https://telegram.me/addstickers/Paytakht_KALAKAMUZ

استیکرهای رشتی

https://telegram.me/addstickers/GilMeow

https://telegram.me/addstickers/line_gilan

https://telegram.me/addstickers/Komineg

https://telegram.me/addstickers/RashTzakan

https://telegram.me/addstickers/Gilaki

استیکرهای مازندرانی (جدید)

https://telegram.me/addstickers/farid87

https://telegram.me/addstickers/dmah1

https://telegram.me/addstickers/Mazandarani

استیکر سبزواری

https://telegram.me/addstickers/sabzevar

استیکرهای کرمانی

https://telegram.me/addstickers/Kermoon

https://telegram.me/addstickers/Kermoon1

استیکر قزوینی - خان بابا
https://telegram.me/addstickers/khanbaba

استیکر یزدی (جدید)
https://telegram.me/addstickers/Yazdia
استیکر ترکمنی (جدید)
https://telegram.me/addstickers/turkmen567
استیکر  الیگودرزی (جدید)
https://telegram.me/addstickers/Jim41برای مشاهده سری جدید استیکرها به وب سایت زیر مراجعه کنید

stickers.blog.ir