سری جدید استیکرهای متحرک برای نسخه جدید تلگرام

دریافت در 

01. Hot Cherry

t.me/addstickers/HotCherry

02. Resistance Dog

t.me/addstickers/ResistanceDog

03. Office Turkey

t.me/addstickers/OfficeTurkey

04. Earl The Wolf

t.me/addstickers/EarlWoolf

05. Minty Zebra

t.me/addstickers/MintyZebra

06. Little Catto

t.me/addstickers/LittleCatto

07. Hamster Bernard

t.me/addstickers/HamsterBernard

08. Banana Fun

t.me/addstickers/BananaFun

09. The Foods

t.me/addstickers/TheFoods

10. Bunnyta

t.me/addstickers/Bunnyta

11. First Animated Pack

t.me/addstickers/firstanimated