با تشکر از دوست عزیز M بابت ارسال استیکرها


استیکرهای کانال

https://telegram.me/addstickers/NEWCHANNEL

 

استیکرهای مختلف

 https://telegram.me/addstickers/hamechi

 https://telegram.me/addstickers/Ghati0Patiاستیکرهای زیبا

https://telegram.me/addstickers/monasebati

 

استیکرهای مذهبی

https://telegram.me/addstickers/azkar 

https://telegram.me/addstickers/mazhab2

 

استیکرهای موشولی

https://telegram.me/addstickers/mooshool

 

استیکرهای نی نی

https://telegram.me/addstickers/ninijuni

 

استیکرهای دخترانه 💗 شامل باربی

https://telegram.me/addstickers/Dokhmal1

https://telegram.me/addstickers/missmaryami

https://telegram.me/addstickers/dokhtarooneII

https://telegram.me/addstickers/khanumi

https://telegram.me/addstickers/KhanumiII

 

استیکرهای پسرانه

https://telegram.me/addstickers/pesaroone

https://telegram.me/addstickers/mardoone

https://telegram.me/addstickers/ballfoot

 

استیکرهای تلویریونی

https://telegram.me/addstickers/televisionn

 

استیکرهای فابریک

https://telegram.me/addstickers/stickk

 

استیکرهای فانتزی

https://telegram.me/addstickers/fingilia

https://telegram.me/addstickers/jigilia

 

برای مشاهده سری جدید استیکرها به وب سایت زیر مراجعه کنید

stickers.blog.irبرگرفته شده از
http://stickers.blog.ir