مذهبی سری اول (صلوات و متن عربی)

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Mazhabi1


مذهبی سری دوم (دعا فارسی)

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Mazhabi2


مذهبی سری سوم (حرم و رهبر)

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Mazhabi3


مذهبی سری چهارم (ذکر کوتاه)

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Mazhabi4


مذهبی سری پنجم (اشعار زیبای مذهبی)

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Mazhabi5


گلچین استیکر های مذهبی

https://telegram.me/addstickers/Mo3n69_Mazhabi


پک صلوات

http://telegram.me/addstickers/salavatبرای مشاهده سری جدید استیکرها به وب سایت زیر مراجعه کنید

stickers.blog.ir