پروکسی های سالم و تست شده برای دور زدن محدودیت تماس صوتی تلگرام
Proxy address: port


34.229.125.161:1080

69.207.54.233:1080

97.74.230.115:47468

74.199.9.170:10200

67.205.191.44:8080

104.196.182.201:1080

50.81.90.117:10200

18.220.7.29:1080

198.58.123.182:1080

35.194.128.128:1080

172.98.172.162:48711

35.203.191.16:4444

75.97.119.201:15528

71.230.33.196:26146

52.91.158.117:1080

67.215.30.136:23903

192.131.43.26:17008

97.64.52.72:1080

50.246.0.73:49734

73.7.47.44:38610

67.197.16.198:40698

107.2.248.93:25510

65.34.242.163:17272


برای مشاهده سری جدید استیکرهای تلگرام به وب سایت زیر مراجعه کنید

stickers.blog.ir